VATupdate

Share this post on

Factuur kan ook worden uitgereikt voordat overeengekomen prestatie is verricht en heeft dan gevolgen die de Wet OB aan het uitreiken van een factuur verbindt

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65150806.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|24-04-2015|factuurkanookwordenuitgereiktvoordatovereengekomenprestatieisverrichtenheeftdangevolgendiedewetobaanhetuitreikenvaneenfactuurverbindt

Sponsors:

VAT news
VAT news

Advertisements: