VATupdate

Share this post on

Levering van winkelpand betreft levering van nieuw vervaardigde onroerende zaak en is vrijgesteld van overdrachtsbelasting

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65150605.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|22-01-2015|leveringvanwinkelpandbetreftleveringvannieuwvervaardigdeonroerendezaakenisvrijgesteldvanoverdrachtsbelasting

Sponsors:

VAT news
VAT news

Advertisements:

  • VATupdate.com