VATupdate

Share this post on

Kansspelbelasting voor kansspelautomaten leidt niet tot individuele en buitensporige last / vermindering van onevenredig hoge boete

http://professional.fiscaaltotaal.nl/Content/Pages/viewnieuws.aspx?id=nw_65150484.aspx&cmpid=RSS|FiscaalTotaal|17-03-2015|kansspelbelastingvoorkansspelautomatenleidtniettotindividueleenbuitensporigelastverminderingvanonevenredighogeboete

Sponsors:

VAT news

Advertisements: