VATupdate

Share this post on

COVID-19: No advance payment of VAT required in December 2020

Source Fisconet

HOOFDSTUK 1 – BEPALING MET BETREKKING TOT DE VRIJSTELLING VAN HET BTW-VOORSCHOT DAT MOET WORDEN BETAALD IN DECEMBER 2020

Artikel 27

In afwijking van artikel 19, § 1, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017, moet de belastingplichtige die op 1 oktober 2020 btw-kwartaalaangiften indient overeenkomstig artikel 18, § 2, van hetzelfde besluit, geen voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van het vierde kwartaal van het jaar 2020.

Artikel 28

In afwijking van artikel 19, § 2, van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij het koninklijk besluit van 16 februari 2017, moet de belastingplichtige die op 1 december 2020 btw-maandaangiften indient overeenkomstig artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, geen voorschot betalen op de belasting die verschuldigd is over zijn handelingen van de maand december van het jaar

Unofficial translation

CHAPTER 1 – PROVISION REGARDING THE EXEMPTION FROM THE VAT ADVANCE TO BE PAID IN DECEMBER 2020

Article 27

By way of derogation from Article 19, § 1, of the Royal Decree No 1 of 29 December 1992 regarding the value added tax payment scheme, replaced by the Royal Decree of 16 February 2017, the taxpayer who submits quarterly VAT returns on 1 October 2020 in accordance with Article 18, § 2 of the same decree, do not pay an advance on the tax due on his transactions of the fourth quarter of the year 2020.

Article 28

By way of derogation from Article 19, § 2, of the Royal Decree No 1 of 29 December 1992 relating to the value added tax payment scheme, replaced by the Royal Decree of 16 February 2017, the taxpayer who submits VAT monthly returns on 1 December 2020 in accordance with Article 53, § 1, first paragraph, 2 °, of the Value Added Tax Code, not pay an advance on the tax due on his transactions of the month of December of the year 2020.

* click here if you have interesting news to share *